lt
en ru

Valentino diena su Gabriele Vilkickyte

vasario 6, 2023

KONKURSO „VALENTINO DIENA SU GABRIELE VILKICKYTE“ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

2023 02 01
Vilnius

1. Organizatorius
1.1. UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, buveinės adresas Ozo g. 10A, Vilnius, (toliau – Organizatorius) organizuoja Konkursą „VALENTINO DIENA SU GABRIELE VILKICKYTE“ (toliau – Konkursas), kuris yra vykdomas pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Konkurso organizavimo laikotarpis
2.1. Konkursas organizuojamas ir vyksta nuo vasario 6d. iki vasario 10d.

3. Konkurso dalyviai
3.1. Konkurso dalyvis – Organizatoriaus paslaugų teikimo taisyklėse, paskelbtose https://citybee.lt/lt/naudojimosi-taisykles/, nustatyta tvarka registruotas Organizatoriaus paslaugų „CityBee“ naudotojas, atliekantis šiose Taisyklėse nurodytus dalyvavimo Konkurse veiksmus (toliau – Konkurso dalyvis).

4. Dalyvavimo Konkurse sąlygos
4.1. Norėdamas dalyvauti Konkurse ir laimėti prizą, Konkurso dalyvis privalo laikotarpiu nuo vasario 6d. iki vasario 10d. pakomentuoti su kuo norėtų apsilankyti Gabrielės Vilkickytės koncerte po CityBee Valentino dienos įrašu Facebook paskyroje.
4.2. Visi Organizatoriaus paslaugų „Citybee“ naudotojai, pakomentavę po CityBee Valentino dienos įrašu yra registruojami Konkurso dalyviais.

5. Laimėtojų nustatymas ir Prizai
5.1. Konkurso dalyviai, dalyvaudami Konkurse, pretenduoja į prizą – 2 bilietus į Gabrielės Vilkickytės koncertą vyksiantį 2023m. vasario 14d. Žalgirio arenoje ir kelionę iki jo bei atgal CityBee automobiliu, jeigu kelionės pradžios ir pabaigos vieta yra mieste, kuriame galima paimti ir palikti CityBee automobilį (toliau – Prizas).
5.2. Konkurso metu prizą gali laimėti vienas Konkurso dalyvis.
5.3. Konkurso laimėtoją (-us) nustatys Organizatoriaus atsakingas darbuotojas, naudodamas atsitiktinio laimėtojo išrinkimui skirtą programinę įrangą. Prizų laimėtojai ištraukiami burtų keliu vasario 10d. ir viešai paskelbiami po CityBee Valentino dienos įrašu.
5.4. Prizai į pinigus, Organizatoriaus dovanų, nuolaidų kuponus nėra keičiami. Už neatsiimtus Prizus Konkurso dalyviams nėra atlyginama jokia forma.

6. Laimėtojų informavimas bei Prizų atsiėmimas
6.1. Su laimėjusiu Konkurso dalyviu dėl Prizo bus susisiekta vasario 10d. per Facebook paskyrą, iš kurios Konkurso dalyvis komentavo po CityBee Valentino dienos įrašu.
6.2. Jei laimėjęs Konkurso dalyvis per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo laimėtojo paskelbimo, neatrašys į Organizatoriaus žinutę, tuomet jo laimėjimas bus panaikintas ir Konkurso dalyvis neteks teisės reikalauti Prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su Prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Konkurse.

7. Ginčų nagrinėjimo tvarka
7.1. Visus skundus, susijusius su Konkursu, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar Prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
7.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti elektroniniu paštu adresu media@citybee.lt ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo dienos.
7.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos.

8. Asmens duomenų apsauga
8.1. Konkurso dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.
8.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys sutinka, kad Konkurso metu jų pateikiamus ir/ar kitaip gautus asmens duomenis t.y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris ir kitus asmens duomenis reikalingus Konkurso sąlygoms įvykdyti, Organizatorius tvarko Konkurso organizavimo, Prizo įteikimo ir informavimo tikslais.
8.3. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Konkurso dalyvių sutikimas. Konkurso dalyviai turi teisę nesutikti su jų asmens duomenų tvarkymu arba bet kada atsisakyti duoto sutikimo. Gavus tokį Konkurso dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą dėl šio tikslo, Konkurso dalyvis nebedalyvauja Konkurse ir nepretenduoja į Prizą.
8.4. Visi su Konkurso organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi Konkurso vykdymo metu ir 12 mėnesius po Konkurso laimėtojo paskelbimo dienos, arba, kol Konkurso dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
8.5. Daugiau informacijos apie Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Organizatoriaus privatumo politikoje https://citybee.lt/lt/privatumo-politika/ .
8.6. Jeigu Konkurso asmens duomenų valdytojai yra bendri, tokiu atveju jie gali bendrai tvarkyti Jūsų asmens duomenis, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kiekvienos iš bendra valdytojų privatumo politikos nuostatomis.

9. Atsakomybė
9.1. Organizatorius neatsako už Konkurso dalyvio nuostolius, susijusius su Konkurso nutraukimu ar Konkurso vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusiu su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
9.2. Organizatorius neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir neteikia Prizams kokybės garantijos.

10. Mokesčiai ir kitos išlaido
10.1. Mokesčius, susijusius su šiuo Konkursu, jei mokestinė prievolė yra nustatyta teisės aktų, sumoka Organizatorius.

11. Kitos sąlygos
11.1. Asmenys, atliekantys šiose Taisyklėse nustatytus dalyvavimo Konkurse veiksmus, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Konkurse.
11.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
11.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje https://citybee.lt.
11.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Konkursą bet kuriuo metu. Apie Konkurso nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje https://citybee.lt.
11.5. Kilus klausimams dėl Taisyklių galite kreiptis šiuo telefonu +370 700 77 084.
________________

Viskas ko reikia, tai CityBee programėlė!

Parsisiųsk, užsiregistruok, o tada imi ir važiuoji!